บริษัท มิตรสตีล จำกัด

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ 

STEEL SOLUTION SERVICE IN THAILAND

วิสัยทัศน์

"ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมท่อเหล็ก ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล "

พันธกิจ

มีประสิทธิภาพในการผลิตท่อเหล็กชั้นนำของประเทศ โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผลิตสินค้าคุณภาพสูงตรงตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

o ผลิตสินค้าคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า ในระยะเวลาที่เหมาะสม

o พัฒนาความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล

o พัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

o พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

"“เราจะร่วมมือกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล 
และส่งมอบตามกำหนด เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจ 
 พร้อมทั้งมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”"